Avaya Cisco Mitel NEC Siemens ESI Vodia LG Ericsson TEO