Avaya Cisco Mitel NEC Skype for business Harris Toshiba Polycom Hybrex