Avaya Cisco Mitel NEC Harris Nitsuko Asterisk Toshiba Alcatel