Avaya Cisco Mitel NEC Philips Vertical LG Ericsson Hybrex Alcatel