Avaya Cisco Mitel NEC 3com Microsoft Polycom Nortel Toshiba