Avaya Cisco Mitel NEC Fonality AT&T Asterisk 3com Epygi