Avaya Cisco Mitel NEC Fonality Telstra TIPT Philips 3com